Speakers

 H.-S. Philip Wong

H.-S. Philip Wong

Stanford University, USA
 Ming Liu

Ming Liu

IMECAS, China
 Paul C. McIntyre

Paul C. McIntyre

Stanford University, USA
 Wei Lu

Wei Lu

University of Michigan, USA
 Mario Lanza

Mario Lanza

Soochow University, China
 Deji Akinwande

Deji Akinwande

University of Texas @ Austin, USA
 Huaqiang Wu

Huaqiang Wu

Tsinghua University, China
 Tony Kenyon

Tony Kenyon

University College London, UK
 Kin-Leong Pey

Kin-Leong Pey

SUTD, Singapore
 Luca Larcher

Luca Larcher

UNIMORE, Italy
 Run-Wei Li

Run-Wei Li

Chinese Academy of Sciences, China
 Jordi Suñé

Jordi Suñé

Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 Hyunsang Hwang

Hyunsang Hwang

POSTECH, Korea
 Hakim Meskine

Hakim Meskine

Wiley-VCH, Germany
 Jinfeng Kang

Jinfeng Kang

Peking University, China
 Weidong Zhang

Weidong Zhang

Liverpool John Moores University, UK
 Gabriele Navarro

Gabriele Navarro

CEA-LETI, France
 Yuchao Yang

Yuchao Yang

Peking University, China
 Francesco Maria Puglisi

 Ernest Y. Wu